கடுமையான மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் Monthly volunteers meeting வந்துள்ள நீங்கள் அனைவரும் வேற லெவல் volunteers.

Full turnout for Coffee With Arappor by Volunteers even on a heavy rain day.